نماز دسته جمعی لیله الرغائب مسجد رضوان

نماز دسته جمعي ليلة الرغائب، در نخستين شب جمعه ماه رجب الرمجب، سال 1393 مصادف با اول رجب سال 1435 هجري قمري در محل مسجد رضوان اهواز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عروج به نقل از پایگاه مصلحون؛ نماز دسته جمعی لیله الرغائب، در نخستین شب جمعه ماه رجب الرمجب، سال ۱۳۹۳ مصادف با اول رجب سال ۱۴۳۵ هجری قمری در محل مسجد رضوان اهواز برگزار شد.

 

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز

نماز دسته جمعی لیله الرغایب مسجد رضوان اهواز