گزارش ویدیوی از آخرین وضعیت منطقه محروم کوی سیاحی اهواز

آب آشامیدنی به کوه سیاحی رسید/پروژه فاضلاب رو به اتمام است.