گزارشی ازهیات رزمندگان آغاجاری

بسم الله الرحمن الرحیم تشکیل هیات رزمندگان یک امری صحیح وبجابوده وانشالله ادامه این حرکت کاربجای دیگراستامام خامنه ای گزارشی ازعملکردهیات رزمندگان اسلام وگوشه ای ازفعالیت های ،مشکلات هیات وبرنامه های آینده هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری درمصاحبه ای بامدیراجرایی هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری برادرسیدصفرساداتی هیات رزمندگان آغاجاری درسال ۱۳۸۹توسط تعدادی ازنیروهای حزب اللهی […]

بسم الله الرحمن الرحیم
تشکیل هیات رزمندگان یک امری صحیح وبجابوده وانشالله ادامه این حرکت کاربجای دیگراستامام خامنه ای
گزارشی ازعملکردهیات رزمندگان اسلام وگوشه ای ازفعالیت های ،مشکلات هیات وبرنامه های آینده هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری درمصاحبه ای بامدیراجرایی هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری برادرسیدصفرساداتی

هیات رزمندگان آغاجاری درسال ۱۳۸۹توسط تعدادی ازنیروهای حزب اللهی رزمنده و بسیجی تشکیل گردید هیات رزمندگان آغاجاری یکی ازهیات های رزمندگان استان خوزستان که مسئول هیات توسط مسئول محترم هیات استان منصوب می شود تمامی فعالیت های این هیات طبق سین برنامه های سالانه استان وستادمرکزی اجرامی شود وگزارشات خودرا به صورت تصویر وفیلم به مرکزاستان وستادمرکز ی درتهران ارسال می گردد تمامی هزینه های این هیات به صورت نذورات مردمی جهت اجرا برنامه ازخیرین شهرستان گرفته می شودهیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری زیرمجموعه های داردکه خدمت همه شماعزیزان عرض خواهیم کرد هیات متشکل از هیات امناء ،مدیراجرایی،واحدعترت خواهران،واحدنوجوانان عاشورایی،واحدخادمین، اموراداری وپشتیبانی،روابط عمومی وفرهنگی ،واحدمراسمات که هرکدام یک ازاین عزیزان شرح وظایف دارند. هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری فعالیت های بسیارخوبی درشهرستان اجراکرده وخواهدکردمراسمات مذهبی ،ملی،وفرهنگی ازبرنامه های اصلی این هیات است بحمدالله این هیات تمامی فعالیت های خودرا طبق سین برنامه ارسالی استان
دردست اجرادارد وانشالله باتوکل برخداوندادامه این برنامه ها رادرآینده نیزخواهدداشت.
به حمدالله مردم دین پروروولایت مدار ماهمیشه درصحنه حضورداشتند واین حضوردرعرصه های فرهنگی مذهبی پرشورتروحماسی تر بوده است جوانان ونوجوانان ما بسیارولایی وفعال هستند وجاداردازتمامی پیشکسوتان وعزیزانی که تاآلان باهیات رزمندگان اسلام آغاجاری همکاری داشتند تقدیروتشکر کرد خصوصا امام جمعه محترم،فرمانده محترم سپاه ،شهرداری ،شورای اسلامی شهر وادارات شهرستان وجادارداز مسئول پیشین هیات برادرعزیزم جناب حاج حیدرزنگنه و همچنین مدیران اجرایی پیشین هیات آقایان رحیمی، بهرامی وقنواتی که درهمه عرصه هاحضورفعالی داشتندکمال تقدیروتشکربه عمل می آید. هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری برنامه های سال ۹۳راهرچه باشکوه ترنسبت به سالهای قبل درنظرداردبرگزارنماید که شامل برگزاری مراسمات مذهبی ائمه ازجشن ها ،میلادها وسوگواری های ائمه عوایستگاهای صلواتی درجوارمزارشهدای گمنام،برگزاری جلسات باعنوان یک جرعه معرفت ودعوت ازاساتید حوزه ودانشگاه،برپائی اردوهای راهیان نور،دیدارباخانواده معظم شهدا ،همانطورکه مقام معظم رهبری درتاریخ۲۰/۸/۹۲دردیداربااعضای ستادمرکزی هیات رزمندگان اسلام کل کشورفرمودند: چقدر خوب است که در محافل هیئتها، به مسئله‌‌ى قرآن – قرآن‌‌خوانى و معارف قرآنى – اهتمام ورزیده بشود؛ چقدر خوب است که در این نوحه‌‌خوانى‌‌ها مضامین اسلامى، مضامین انقلابى، مضامین قرآنى گنجانده بشودوهیات رزمندگان آغاجاری این رهنمود رهبری معظم انقلاب راسرلوحه کارخودقرارمی دهد وبرنامه های مختص به قرآن خوانی رامدنظرخواهدگرفت.
برنامه دیگراین هیات درمرحله اول جذب بیشترنوجوانان ،وجوانان است درحال حاضر هیات درحال عضوگیری می باشد اما مهمترین مشکل این هیات نبودن مکان جهت برگزاری مراسمات است تمامی مراسمات هیات درفضای باز یادرمدارس است یادرکنارمزارشهدای گمنام است امابعضی مراسمات راهم درمسجدجامع شهربرگزارمی کنیم که جادارداز اعضای هیات امناء مسجدجامع که صمیمانه بااین هیات همکاری می کنندتقدیروتشکربه عمل آید .اما همانطورکه عرض کرده ام مشکل اصلی این هیات نبود جا ومکان مناسبی جهت برگزاری مراسمات است اماباپیگیری های که درسال های گذشته جهت تدفین شهدای گمنام درشهرستان انجام شدو تلاش های بسیارزیادی صورت گرفت وپس ازمدت ها تلاشهای زیادوپیگیری های که درسال ۹۱ازسوی هیات رزمندگان اسلام آغاجاری واستان انجام شد پیکرمطهر دوشهیدگمنام پس ازمدت هاانتظار میهمان شهرماشدند .

حضورسردار باقرزاده فرمانده محترم کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح که جهت جانمایی محل دفن شهدا به شهرستان آغاجاری سفرکرداند مطالبی را بیان نموداند که فیلم آن دیدار وجودداردایشان بیان کردند:کاری که شماهیات رزمندگانمی کنید خوب است هیات رزمندگان بایدازتمام بسترهااستفاده کندنبایدفرقی برای هیات رزمندگا ن باشه هیات رزمندگان اون سوله نیست هیات رزمندگان اون بسترمعنوی است که بایدفراهم بشودتابتواندازاون بستراستفاده بکندهرجاکه گفتند هیات رزمندگان بایدبیاید دعای خودراجراکنددعای صبح جمعه ،دعای کمیل،مراسمات دهه فاطمیه ،دهه محرم رواجراکند.اینجا ماباید گنبدوبارگاهی طراحی کنیم صحن رواقی ،باتوجه به فصل گرما اینجا آغاجاری بیدادمی کنند جهت خنک کردن ازاسپیلت قوی استفاده بشود،این گنبد بارگاه این حرم اینجا بشود حرم شهدا ،حریم هم دارداین دراختیارهیات امناء ،زیرنظرهیات امناء ،هیات رزمندگان مجری مراسمات یعنی شما هیات رزمندگانهم فضای هیات رزمندگان درست شد ،هم زیارت شهدا،حرم شهدا درست شد وهم زینت شهر شدباتوجه به سخنان ارزشمند فرزنددلسوزنظام ،رزمنده ای دلیر ازشما مسئولین محترم هیات دراستان خوزستان وهمچنین مسئولین محترم ستادمرکزی هیات رزمندگان خواستارآن هستیم تاباپیگری ازطریق مسئولین ذیرربط دراستان وکشور این بسترمعنوی درکنارشهدای گمنام برای هیات فراهم گرددتامابتوانیم برنامه های فرهنگی ومذهبی خودرااجرانمایم .

برنامه های راکه هیات رزمندگان باهمکاری تمامی هیات های شهرستان وهیات امناء شهدای گمنام دردستورکارخودجهت برگزاری مراسمات واهداف این هیات درکناراین دوشهیدگمنام است خدمت شماعزیزان عرض خواهم نمود:

۱-برگزارتمامی مراسمات دهه محرم وصفر،دهه فاطمیه،ماه مبارک رمضان
۲-محفل اونس باقرآن وقرائت قرآن درروزهای پنج شنبه شب هادرکنارشهدای گمنام
۳-برگزاری شب شعرخاطره وخاطره گویی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس پنج شنبه شب ها درکنارشهدای گمنام
۴-راه اندازی موسسه خیری شهدای گمنام جهت کمک به نیازمندان ومستمندان
۵-برگزاری سلسله مباحث مهدویت بااستفاده ازاساتیدباتجربه درکنارشهدای گمنام
۶-راه اندازی دارلشفاء شهدای گمنام جهت استفاده همشهریان
۷-برگزاری نشست های یک جرع معرفت جهت جوانان ونوجوانان وخردسالان
۸-برگزاری کلاس های اوقات فراغت درکنارشهداواونس خردسالان وجوانان ونوجوانان باشهدا
سایه پرمهروفیض مقام معظم رهبری مستدام باد
یادی که دردلها هرگز نمی میرد یادشهیدان است

هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری