پوشیدن مقنعه در داروخانه های سراسر کشور الزامی شد

طبق دستو‌رالعمل سازمان غذا‌ودارو پوشیدن مقنعه در داروخانه‌ها الزامی شد.

به گزارش عروج، هر جا رفتید دیدین مقنعه نداشتن تذکر بدید.