نفت و سهمی که به خوزستان بدهکار است

ریه های آلوده و مدارس تعطیل و تبعیض طبقاتی و زدن زیر آب عدالت سودی است که نفت به خوزستان اعطا کرده است.

به گزارش عروج، یکی از منابع آلاینده در خوزستان فلرهای نفتی است که چه در دولت گذشته و چه اکنون وعده جمع آوری آن را می‌دهند ولی وقتی سینه های آماده کودکان معصوم خوزستانی پذیرایی این آلاینده هستند، نفت اعتنایی نمیکند!

تبعیض و طبقاتی کردن جامعه دیگر عایده ی خوزستان از نفت این سرمایه ملی است . حقوقهای نجومی و زندگی های جدا از مستضعفین زایده ی سبک زندگی نفتی است

مناطق نفت خیز جنوب یکی از منابع مهم آلاینده خوزستان است که ماحصل فعالیت این شرکت را باید در تخت های بیمارستان به نظاره نشست!

شرکتی که هیچ گاه نتوانست بدهی خود را خوزستان صاف کند و سهم من خوزستانی از مناطق نفت خیز جنوب آه و حسرت و بیماری و تورم و گرانی حاصل از سبک زندگی نفتی است

مسولیت های اجتماعی این شرکت هیچ گاه در مسیر توانمندسازی مستضعفان قرار نگرفت و جز فربه کردن یقه سفیدان دردی از خوزستان مظلوم را دوا نکرد!

اگر روزگاری نفت را ملی کردیم ، این جنبش دگر باید رخ دهد تا نفت به آغوش ملت برگردد.