بازدید مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان از روستای گردشگری صراخیه

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان از روستای گردشگری صراخیه بازدید کرد.

به گزارش عروج، مرتضی باوی، مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان در روز چهارشنبه مورخ ١ فروردین ماه ١۴٠٣ با حضور در روستای گردشگری صراخیه بخش خنافره شهرستان شادگان از بازارچه صنایع دستی و محصولات روستایی ، جزیره و اقامتگاه بومگردی، ساماندهی اسکله قایقرانی و وضعیت روشنایی در شب بازدید میدانی بعمل آورد و از اخرین اقدامات انجام شده مطلع شد.

“اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان”