عکس/ روضه امام حسین (ع) در بیت آیت الله انصاری اهواز

عکسها از سید محمد عبودزاده           عکسها از سید محمد عبودزاده              

عکسها از سید محمد عبودزاده

 

 

 

 

 

عکسها از سید محمد عبودزاده

عکسها از سید محمد عبودزاده

 

 

 

 

 

 

 

عکسها از سید محمد عبودزاده