ضعف در برگزاری کنگره ملی شهدای خوزستان

کنگره شهدای خوزستان چند روز دیگر برگزار میشود. اما علی‌رغم صرف بودجه چند صد میلیاردی برای این رویداد بزرگ، شاهد جریان سازی فرهنگی در استان خوزستان نیستیم. به طوری که در کنگره شهدای پیشین خوزستان از یکسال قبل صدها برنامه شهدایی در استان برگزار می‌شد و جامعه را تحت تاثیر قرار میداد.

به گزارش عروج، ‏به نظر میرسد برنامه ریزی ضعیف و اطلاع رسانی نامناسب دو مشکل عمده این کنگره هستند‌. در روزهایی که میبایست فضای جامعه را به شهدا اختصاص میدادیم، تمام شهر را تصویر نامزدهای انتخاباتی در برگرفته‌. شنیده شده آثار هنری پرشماری برای این کنگره تولید شده که البته هنوز رونمایی نگردیده.

‏در بحث اطلاع رسانی بسیاری از فعالان رسانه از جمله خود بنده از جزئیات کنگره و اقدمات صورت گرفته بی اطلاعیم. ولی تنها نمادی که از کنگره شهدای خوزستان، بیش از دیگر آثار به چشم می‌آید نقاشی های دیواری تعدادی از شهدای استان است که برخی زیبا و باکیفیت هستند و برخی ضعیف و نامناسب.