سفر رییس جمهور به خوزستان باید ها و نباید ها

آیت الله رییسی در دو سال گذشته شش بار به خوزستان سفر کردند که این نشان از اهمیت خوزستان برای دولت سیزدهم است.

به گزارش عروج، خوزستان با وجود همه داشته های غیرقابل اغماض و انکار و با همه تلاش های صورت گرفته نیاز به توجه ویژه دارد.
یکی از بایسته های ضروری برای دومین سفر آیت الله ریسیی به خوزستان در حقیقت نبایسته های سفرهای قبلی است.

در آسیب شناسی سفرهای پیشین رییس جمهور میتوان به موارد زیر پی برد:

قبل از هر چیز سفر را نباید صرف یک حضور مدیر اجرایی و اخذ چند مصوبه پر طمتراق تنزل داد باید این سفر را به مثابه یک روح جدید برای خوزستانی که روحش رنجور و خسته اس پنداشت. فضا سازی و رویکرد های طراحان استانی باید به سمتی باشد که بتوان نشاط بعد سفر را لمس کرد.

مردمی بودن سفر : سفرهای قبل با وجود ماهیت و تلاش ریس جمهور برای مردمی بودن سفر ، با یک سکته همراه بوده و نقش و اثر چندانی از مردم در دیدارها احساس نمیشد و این چهره‌های تکراری و صحبتهای مکرر بود که همچنان میدان داری میکرد. مردم این نگهبان حقیقی انقلاب باید وزن و بازیگر اصلی سفر باشند.

عدالت محوری : جنس ایت الله عجین است با عدالت و این باید در سفر ملموس باشد. عدالت در انتصابات، عدالت در مصوبه ها و عدالت در دیدارها، می تواند ذائقه مردم را پس از دیدار شیرین کند.

گشت ارشاد مسولان: امروز دیگر این یک وعده نیست و بلکه پس از دوسال مردم منتظرند که ثمره شعاری را که به درستی گفته شد به عینه ببینند. انتصاب به امری مقدس در کشور بدل شده که مدیر منصوب شده هیچ گاه به سبب ضعف عملکرد عزل نمیشود بلکه همواره در این دوران ها با چک سفید امضا و با ناز و منت و کلی امتیازات به مسند قدرت نشاندیم. ولی امروز جامعه تشنه برخورد قاطع با مدیران است که نه به خاطر کار اشتباه بلکه به سبب کار نکرده باید توبیخ شوند.

احیا سرمایه اجتماعی حامی دولت: هیچ فراموش نمی‌کنیم که خرداد ۱۴۰۰ جریان های مختلف با شور و حال خاصی برای پیروزی ایت الله پای کار آمدیم که این شور و نشاط پشتوانه محکم و قابل اعتنا برای حکمرانی مطلوب ایت الله بود. امروز قاطبه این جریان پشتیان که غالبا از جریان مومن و انقلابی بودند، با آه و حسرت به عقب می نگرند. بخشی به سبب انتظارات بالا و نگرفتن پاسخ مناسب بوده که این نیاز به تبیین دارد ولی بخشی از سرمایه اجتماعی حامی دولت به سبب طردهای ناصواب دولتمردان و تنگ نظری های مسند نشینان به کنج عزلت رانده شدند که این دلسردی جریان حامی آیت اله نشانه خوبی نیست. ترمیم این کج سلیقگی ها در سفر رییس جمهور از دیگر بایستی های سفر آیت الله به خوزستان است.