جهاد عشایر عرب خوزستان، جنگی که انگلیسی ها همیشه در آن مغلوب بودند

گفتگو با آقای طرفاوی پژوهشگر تاریخ عرب خوزستان در نمایشگاه سردار هور، کنگره ۲۴ هزار شهید خوزستان

به گزارش عروج، گفتگو با آقای طرفاوی پژوهشگر تاریخ عرب خوزستان در نمایشگاه سردار هور، کنگره ۲۴ هزار شهید خوزستان