بهار خاک فلسطین سروده جدید سید محمد مهدی شفیعی

بهار خاک فلسطین سروده جدید سید محمد مهدی شفیعی

این گونه ها که ماتم دیرین کشیده اند
سرخ از شراره های کدامین کشیده اند؟

این کودکان که گشته زمستان نصیبشان
قد در بهار خاک فلسطین کشیده اند

در دفتر سپیده خطِ خون نوشته اند
خط بر سیاه مشق دروغین کشیده اند

فرعونهای شومِ پیمبر نقاب را
از تختهای شب زده پایین کشیده اند

با سنگهای خویش، ابابیلهای شهر
از زیر پای ابرهه ها زین کشیده اند

تا این درخت کهنه ی زیتون ثمر دهد
دور تمام باغچه پرچین کشیده اند

این شاعران کوچک از عشق شعله ور
آرایه را به بند مضامین کشیده اند

سیدمحمدمهدی شفیعی