اجرای طرحی ابتکاری در جهت سهولت اقامه نماز در بیمارستان امام خمینی اهواز

با توجه به اهمیت بسیار زیاد فریضه نماز، این موضوع مورد توجه ویژه مسولان بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز قرار گرفت و طرح تجهیز بخش های درمانی به نمازخانه و ملزومات نماز دنبال شد.

به گزارش عروج، با اجرای این طرح، در برخی بخش ها، نمازخانه هائی برای کارکنان، بیماران و همراهان در نظر گرفته شد و سایر بخش ها نیز به ملزومات نماز، از جمله قالیچه نماز، مجهز شد.